Preporuke za postupanje s bolesnicima s mijastenijom gravis u pandemiji SARS Cov 2 (03.04.)

(nadopune preporuka od 22.3.) 3. travnja 2020. god.

Bezuvjetno je potrebno slijediti opće preporuke Nacionalnog kriznog  stožera  i naputke o postupanju u tijeku pandemije i dodatno, naputke za rizične skupine.

Primarno je svakom bolesniku pristupiti individualno.

Za sada nema nikakvih sigurnih dokaza da terapija imunoglobulinima i.v.(IVIG) ili plazmaferezom dodatno/potencijalno povećava rizik od infekcije COVID-19.

Treba maksimalno reducirati rutinske kontrolne pretrage krvi zbog rizika od COVID-19 pri dolasku i odlasku iz laboratorija /bolničke ustanove.

Nema dokaza da bolesnici koji su ranije započeli terapijom ekulizumabom imaju veći rizik za akviriranje infekcije COVID-19.

Međutim, preporučljivo je u vrijeme maksimuma pandemije COVID-19 odgoditi početak terapije rituksimabom, zbog rizika pogoršanja bolesti, mogućeg razvoja mijasteničke krize i akviriranja virusne infekcije.Naravno da je potrebno uzeti u obzir individualni pristup u procjeni rizika i koristi.

Nema dovoljno dokaza o djelotvornosti ili preventivnom učinku klorokina i azitromicina pa tako niti za bolesnike s mijastenijom gravis. Moguće je i štetno djelovanje navedenih lijekova na neuromuskularnu spojnicu.

Ako bolesnik s mijastenijom gravis oboli od COVID 19, potrebno je svakako povećati dozu kortikosteroida (kao i u svakoj težoj infekciji).

U slučaju težeg ili teškog kliničkog tijeka COVID 19 i stoga indicirane hospitalizacije, potrebno je nastaviti sa standardnim imunosupresivima (azatioprin, mikofenolat mofetil).

Izvor:
International MG/COVID-19 working group: Guidance for the management of myasthenia gravis and Lambert Eaton Myasthenic Syndrome during COVID-19 pandemicJ Neurol Sci  2020;412: