Home / Specijalizacija

Specijalizacija

PROGRAM SPECIJALIZACIJE IZ PEDIJATRIJSKE NEUROLOGIJE (prema EPNS programu)

Definicija
Pedijatrijska neurologija (PN) se bavi normalnim i abnormalnim razvojem središnjeg i perifernog živčanog (neuromuskularnog) sustava u razdoblju od fetalne dobi (do) uključujući i adolescenciju.
Obuhvaća dijagnostiku, terapiju i istraživanje bolesti tih sustava.

Pedijatrijska neurologija je posebna specijalizacija koja se grana iz pedijatrije, dok se Sjevernoj Americi i u nekim zemljama zapadne Evrope razvija iz specijalizacije neurologije za odrasle .

Program specijalizacije/subspecijalizacije iz PN se provodi u okviru tercijarne edukacije iz pedijatrije u skladu s odlukom CESP-a (Confederation European Specialists in Pediatrics) i EBP (European Board of Pediatrics) u okviru UEMS-e (Evropske unije medicinskih specijalizacija). Program specijalizacije iz PN započinje na 4. godini specijalizacije iz pedijatrije i traje 2.5 (3) godine.

Predloženi program specijalizacije iz PN je u skladu s Evropskim programom i odobren je od CESP/EBP.

Ciljevi edukacije
• ostvariti standardizaciju znanja i vještina koji su potrebni za rad na tercijarnoj razini pedijatrijske zaštite u zemlji i na evropskoj razini
• poboljšanje zaštite i liječenja djece sa neurološkim bolestima
• ostvariti znanstveno istraživački rad u PN
• stimulacija razvoja mreže kompetentnih tercijarnih centara u cilju suradnje i znanstveno istraživačkih projekata

Provođenje programa specijalizacije

Edukacija se provodi u potpunim centrima/Klinikama koji se redovito kontroliraju od strane Komisije za kontrolu kvalitete Ministarstva zdravstva. Pojedini centri (parcijalni) se mogu međusobno nadopunjavati. U okviru edukacije značajan je timski, multidisciplinarni pristup. Znanstveni rad nije obavezan, ali se stimulira u okviru programa specijalizacije. Superspecijalističke dijagnostičke vještine i znanja predstavljaju dio znanstveno-istraživčkog rada i nisu dio obveznog programa edukacije.

Tutor/mentor

Svaki specijalizant ima mentora/tutora. Tutor je pedijatrijski neurolog, nastavnik sa iskustvom u znanstveno-istraživačkom radu. Tutor nadzire napredovanje i program specijalizacije svake godine. Specijalizant vodi dnevnik(knjižicu)o svladanom znanju i vještinama. Knjižicu ovjerava tutor nakon provjere znanja i vještina
Tutor procjenjuje da li su postignuti ciljevi edukacijskog programa i da li kandidat posjeduje kompenetncije odnosno da li je usvojio i savladao propisano znanje i vještine.

Nacionalni Kordinator za PN posreduje u komunikacija sa Evropskim komisijama za edukaciju i obavlja kordinaciju aktivnosti voditelja edukacijskih centara i održava bazu podataka o centrima, voditeljima centara, tuotorima i nastavnicima te specijalizantima.

Edukacijski centar i jedinica su definirani kliničkim i tehničkim mogućnostima s kojima raspolažu i zahtjevima obzirom na module. Direktor edukacijskog centra treba biti tutor i voditelj edukacijskog programa.
Ukoliko jedan centar nije potpun može se nadopunjavati sa ostalim institucijama u blizini. Edukacija se može provoditi i izvan zemlje (u Evropi ili izvan Evrope).

Sistem akreditacije edukacijskih centara će se prihvatiti u skladu sa preporukama UEMSE. Edukacijski centri će biti procjenjeni u skladu sa mišljenjem Komisije za procjenu kvalitete prema preporuci UEMSE, a sukladno edukacijskim kapacitetima i kompetenciji.

Potpuni edukacijski centar mora raspolagati sa svim obaveznim modulima i submodulima sa najmanje 4 poželjna modula te 2 ili više tutora.

Parcijalni edukacijski centar mora raspolagati sa sadržajem više od polovine obligatornih modula, te sa barem jednim tutorom.

Osnovni sadržaj programa:

1 Sticanje bazičnog znanja o normalnim i abnormalnim neurološkim funkcijama i neurološkom razvoju u djece
2. Sticanje osobnog iskustva u obradi i terapiji pedijatrijskih neuroloških bolesti

Sistem  4+7+3 i >
Osnovni principi
Kandidat postaje specijalizant iz PN izborom na slobodno mjesto putem službenog i javnog natječaja.
Specijalizacija se odvija na kliničkom odjelu, kroz nastavu koja obuhvaća predavanja, seminare i vježbe.
Nastavni program se odvija kroz module. Obvezatni moduli su osnova nastavnog programa. Sveukupno ima 4 obvezatna modula. Obavezni moduli su akutna pedijatrijska neurologija-u trajanju od najmanje 2 godine, neurologija za odrasle (6 mjeseci) te habilitacija/rehabiliatcija (6 mjeseci) i dječja psihijatrija u trajanju od 6 mjeseca jednom tjedno.
Svaki obavezni modul provodi se isključivo u priznatoj tercijarnoj ustanovi edukacijskog tipa.
U tijeku modula akutna pedijatrijska neurologija specijalizant stječe potrebna znanja u postavljanju dijagnoze i liječenju dojenčadi, djece i adolescenata sa neurološkim bolestima. Navedeni dio specijalizacije obuhvaća i zbrinjavanje i liječenje djece na odjelu za intenzivnu njegu te obradu i zbrinjavanje djece koja zahtijevaju neurokirurško liječenje te sudjelovanje na radiološkim, patološkim i neurofiziološkim sastancima.
Modul habilitacija/rehabilitacija obuhvaća usvajanje obrade i liječenja neuroloških bolesnika.
Modul neurologija za odrasle obuhvaća boravak na odjelu te u ambulanti  priznatih tercijarnih neuroloških Klinika/odjela u trajanju od 6 mjeseci.

Obvezni submoduli
Osim obavezatnih modula postoje i obavezni submoduli (ukupno 7). Obavezni submoduli obuhvaćaju pedijatrijsku neuroradiologiju, neurofiziologiju, neuropatologiju, akademski modul (znanstveni rad, predavanje), moduli timskog pristupa i integriranog zbrinjavanja, zatim modul etike i organizacije rada (management).

Poželjni moduli
Pod vodstvom mentora odabiru se najmanje 3 od 9 poželjnih modula.
U okviru neuroradiološkog modula specijalizant izvještava o neuroradiološkim nalazima samostalno pod nadzorom, te stiče vještinu interpretacije nalaza.
Modul neurofiziologija obuhvaća usvajanje sposobnosti izvođenja i interpretacije EMG, EEG i EP.
Modul neuropatologija obuhvaća usvajanje osnova u iterpretacije neuropatoloških nalaza različitih uzroka tkiva (mišića, živca, kože, mozga, leđne moždine) pod nadzorom neuropatologa.

Modul neurogenetika obuhvaća sudjelovanje u genetskom savjetovalištu u davanju genetskog savjeta te usvajanje vještine genetskog savjetovanja za najčešće neurološke bolesti.
U okviru modula neurometaboličke bolesti boravak na specijaliziranim odjelima obuhvaća rad sa djecom sa neurometaboličkim bolestima, savladavanje dijagnostičkih metaboličkih testova te dijagnostiku i liječenje metaboličkih bolesti.
Modul neuropedijatrijske intenzivne njege obuhvaća usvajanje vještina potrebnih za rad na odjelu za intenzivno liječenje.
Modul novorođenačka neurologija obuhvaća izvođenje neuroloških pregleda novorođenčadi, te UZV pretraga mozga.
Modul neuropsihijatrija obuhvaća usvajanje dijagnostičkih i terapijskih postupaka u djece sa najčešćim psihijatrijskim poremećajima.
Modul pedijatrijska epileptologija obuhvaća usvajanje vještina neurofiziološke, neuroradiološke dijagnostike te liječenja epilepsija odnosno epileptičkih sindroma uključujući i preoperativnu pripremu za neurokirurško liječenje.

Istraživački edukacijski program omogućava provođenje znanstveno istraživačkog rada u duljem periodu od 3-4 godine u skladu sa dogovorom sa tutorom/mentorom i u skladu sa prihvaćenim zakonskim propisima.

U okviru osnovnog zajedničkog programa edukacije iz pedijatrije mogu biti uključeni moduli razvoj djeteta ili habilitacija te pedijatrijska neurologija koji se mogu uračunati u 3 godine odnosno 6 godišnju specijalizaciju.

Nastavni program obuhvaća rad na odjelu, u ambulanti te aktivne postupke u liječenju bolesnika u odgovarajućoj ustanovi koja je odobrena u svrhu edukacije.

Ulaz iz neurologije u specijalizaciju iz PN je moguć u nekim zemljama nakon 2 godine specijaliazcije neurologije te jedne godinu edukacije iz pedijatrije.

Bazično znanje

1. godina subspecijalizacije (četvrta godina specijalizacije pedijatrije)

1.1.osnovni principi prenatalnog razvoja mozga
1.2.neurologija novorođenačke dobi
1.2.1.intrakranijalne hemoragije,
1.2.2. novorođenački napadi
1.2.3 novorođenačke encefalopatije,
1.2.4.nedonoščad
1.2.5 apneje
1.3.normalni i abnormalni razvoj dojenčeta,djeteta, adolescenta
1.4.psihomotorna retardacija
1.5.hitna stanja
1.5.1. poremećaji svijesti i koma
1.5.2. epileptički status
1.5.3. trauma
1.5.4. metabolički poremećaji
1.5.5. povećani intrakranijalni tlak
1.6.epilepsije
1.6.1.Idiopatske
1.6.2.Simptomatske(vjerojatno simptomatske)
1.6.3.epileptički sindromi
1.6.4.Epileptičke encefalopatije
1.6.5.neurokirurgija epilepsija
1.7.neuromuskularne bolesti
1.7.1.sindrom hipotonog dojenčeta
1.7.2.akutna mišićna slabost
1.7.3.naslijedne mišićne bolesti
1.7.4.spinalne mišićne atrofije
1.7.5.stečene bolesti motoneurona
1.7.6.Naslijedne neuropatije
1.7.7. Stečene neuropatije
1.8.Cerebralna paraliza
1.9.Bolesti leđne moždine
1.9.1.prirođene
1.9.2.spinocerebelarni sindromi
1.9.3.siringomijelija
1.9.4.mijelitis
1.9.5.ishemija
1.10.kongenitalne anomalije
1.10.1.hidrocefalus
1.10.2.makrocefalija
1.10.3.lisencefalija
1.10.4.poremećaji migracije
1.10.5.ageneza korpus kalosuma
1.10.6.kraniosinostoza
1.11.Neurokutane bolesti
1.11.1.Tuberozna skleroza
1.11.2.neurofibromatoza
1.11.3.Ito
1.11.4.Linearni nevus sebaceus
1.11.5.Sturge Weber
1.11.6.Proteus
1.9.neuroonkologija
1.10.smetnje i poremećaji učenja te komunikacije
1.11.kongenitalni i stečeni uzroci kroničnih neuroloških bolesti
1.12.poremećaji ponašanja
1.12.1autizam,
1.12.2psihoze
1.12.3.smetnje pažnje
1.12.4.sindrom hiperaktivnosti
1.12.5.smetnje učenja

2. godina subspecijalizacije

2.1.neurodegenerativne i neurometaboličke bolesti
2.1.1.leukodistrofije
2.1.2.poremećaji mijelinizacije
2.1.3.poliodistrofije
2.1.4.bolesti taloženja
2.1.5.poremećaji intermedijernog metabolizma
2.1.6.poremećaji govora
2.2..poremećaji kretanja
2.2.1.ataksija
2.2.3.distonija
2.2.4.horea
2.2.5.mioklonus
2.2.6.tikovi, stereotipije
2.3.infektologija
2.3.1.virusni meningoencefalitis
2.3.2.bakterijski meningitis
2.3.3.parainfekciozni  encefalitis
2.3.4.tuberkulozni meningitis
2.4.Neuroimunologija
2.5.Sistemne bolesti udružene sa neurološkim abnormalnostima
(prirođene i stečene kardiološke, nefrološke i gastroeneterološke bolesti)
2.6.Moždana smrt
2.7.cerebrovaskularne bolesti
2.7.1.akutni moždani udar(ishemični/hemoragični)
2.7.2.vaskulitis
2.7.3.Moja-moja
2.8.neurootologija (akutni i kronični poremećaji ravnoteže, kongenitalni i stečeni gubitak sluha)
2.9.neurooftalmologija (zastojna papila, nistagmus, akutni gubitak vida, poremećaji vidnog polja, optička neuropatija)
2.10.neurotoksikologija (djelovanje lijekova i toksina na središnji i periferni živčani sustav)
2.11.neurokirurške bolesti –dijagnostika i liječenje
2.12.poremećaji prehrane, gastroezofagealni refluks i neurološke bolesti
2.13.ortopedske komplikacije i liječenje neuroloških bolesti (skolioza, kontrakture)
2.14. neurogenetika (prenatalna dijagnostika, DNA analiza, kromosomopatije,
imprinting
2.14.1.sindromi- Down, Angelman, Charge, Prader Wili, osteogenesis imperfecta)
2.15.Zaštita djeteta-poznavanje zakona, rada socijalne službe te udruženja roditelja
2.16.Konvencija UN o pravima i zaštiti djeteta
2.17.Etika istraživanja u djece
2.18.Administrativni postupci i vođenje neuropedijatrijske službe unutar zdavstvenog sistema
2.19.razumijevanje žalbenog postupka

3.Bazično znanje iz dijagnostike (1.i 2. godina subspecijalizacije)

3.1.Neurofiziologija :EEG,EMG,EP
3.2.korištenje biopsije tkiva (mišić, živac, koža) u dijagnostici te interpretacija osnovnih histoloških nalaza (distrofija, miositis, neuropatija)
3.3.neurobiokemijski testovi (enzimske analize, CK)
3.4.neuroimunologija (testovi)
3.5.neuroradiologia
3.6.neurometabolički testovi (laktat, organske kiseline, aminokiseline)
3.7.procjena sluha i vida (VEP, BERA)
3.8.analiza hoda

4.Bazične vještine i kompetencije

4.1. 1. godina subspecijalizacije
4.1.1. adekvatno uzimanje podataka o povijesti bolesti
4.1.2. klinički pregled djece svih dobnih skupina, uključujući procjenu razvoja djeteta
4.1.3.razumijevanje i indikacije te kontraindikacije, prednosti i nedostatci neurofizioloških metoda (EEG, EMG,EP) zatim biopsija,UZV mozga,mišića, funkcionalnih pretraga (PET, SPECT), procjena moždane smrti
4.1.4.procjena kliničke slike i odgovarajuće terapije
4.1.5.koordinacija i timska suradnja u liječenju hitnih stanja i komplikacija te multisistemnih neuroloških bolesti
4.1.6.pristup roditeljima i djeci, sposobnost saopćavanja teških dijagnoza i loših prognoza
4.1.7.primjena i poznavanje terapijskog pristupa neurološkim poremećajima
4.1.8.primjena antiepileptika, analgetika, steroida, imunosupresiva, antacida, antiviralnih lijekova te antibiotika u liječenju neuroloških bolesti i liječenje boli

2. godina
4.2.1.liječenje poremećaja ponašanja
4.2.2.principi habilitacijskog liječenja (timski pristup)
4.2.3.primjena ortoza, pomagala za govor,mehaničke ventilacije
4.2.4.liječenje poremećaja sluha i vida
4.2.5.osnovni principi alternativne terapije i mogućih posljedica primjene
4.2.6.principi rehabilitacije stečenih neuroloških bolesti (timski pristup)
4.2.7.liječenje poremećaja prehrane u kroničnim neurološkim bolestima
4.2.8.ketogena dijeta
4.2.9.liječenje i edukacija djece sa teškoćama u savladavanju redovnog školskog programa
4.2.10.poznavanje metoda drugih specijalnosti i savjetovanje (konzultacija) drugih specijalnosti
4.2.11.evaluacija kliničkih rezultata iz literature
4.2.12.priprema rada i usmeni prikaz ili predavanje

Ispit
Ispit se provodi u skladu sa propisima Ministarstva zdravstva. Ispit pred međunarodnom komisijom nije obavezan. Pristup međunarodnom ispitu treba biti usklađen sa nadležnom državnom ispitnom komisijom te sa mentorom.