Home / Kronologija Kongresa EPNS

Kronologija Kongresa EPNS

Europsko društvo za dječju neurologiju (European Pediatric Neurology Socieaty -EPNS)
Komisija nacionalnih savjetnika za edukaciju (Committe of National Advisers-CNA)

KRONOLOGIJA KONGRESA EPNS

Na Kongresu Europskog društva za dječju neurologiju  (European Pediatric Neurology Society-EPNS) održanom 1999. u Nici, formirano je savjetodavno tijelo sastavljeno od predstavnika pojedinih društava za dječju neurologiju (Committe of National Advisers-CNA) sa ciljem da se primarno formira zajednički europski program uže sepcijalizacije iz dječje neurologije te da se edukacijski programi ostalih zemalja Europe usklade sa predloženim programom. Hrvatsko društvo za dječju neurologiju (HDDN) HLZ je član Europskog društva za dječju neurologiju.
Osim usklađivanja edukacijskih programa u Europi  predloženi ciljevi EPNS i CNA  su standardizacija znanja i vještina, te stimulacija razvoja  EU mreže tercijarnih centara za edukaciju i istraživanje.
Slijedeći je sastanak  EPNS-CNA bio  u  Baden-Badenu 2000. kada je detaljno analizirano stanje  dječje neurologije i   nacionalnih programa uže specijalizacije iz dječje neurologije u pojednim zemljama Europe. Zaključeno je između ostalog da je Hrvatska jedna od rijetkih zemalja ( uz Veliku Britaniju, Francusku i Češku) koje imaju plan i program  uže specijalizacije iz dječje neurologije već od 1994. priznat od strane Ministarstva zdravstva.

Iste godine (u prosincu 2000.) održan je sastanak Hrvatskog liječničkog zbora  i  Hrvatske liječničke Komore  kada se raspravljalo o planovima za pojedine  sub/specijalizacije  te o  kriterijima za  retrogradno priznavanje subspecijalizacije o kojima Ministarstvo zdravstva donosi konačno riješenje.
Tada je predloženo da sva Društva trebaju postati članice European Union of Medical Specialists (UEMS).
Prijedlog  HDDN Komori i Hrvatskog liječničkog zbora  za plan subspecijalizacije odnosno uže specijalizacije  obuhvaća l6 mjeseci dječje neurologije, 6 mjeseci neurologije za odrasle  te 3 mjeseca neurorehabilitacije sveukupno 24 mjeseca. Takav program  je u skladu s  postojećim programom subspecijalizacije iz dječje neurologije koji je tiskan u Narodnim novinama 33/94  kao i sa predloženim programom  od strane Europskog društva za dječju neurologiju. Smatramo da za sada specijalizacije iz dječje neurologije s ulaskom iz specijalizacije neurologije (za odrasle)  nije prihvatljiva za Hrvatsku iako se ista predlaže od strane Europskog društva za dječju neurologiju.
Specijalizacija dječje neurologije na europskoj razini priznata je od UEMS-e u prosincu 2003.

Sadašnji-važeći kriterij za retrogradno priznavanje sub/uže specijalizacije je stupanj doktora znanosti sa zvanjem docenta odnosno profesora i 10 godina rada u struci.
Naš prijedlog za retrogradno priznavanje subspecijalizacije iz dječje neurologije HLK i Ministarstvu zdravstva je slijedeći :
a) 10 godina rada kao specijalist pedijatar u području dječje neurologije  te 5 objavljenih radova iz područja neuropedijatrije citiranih u SCI, CC
b) 5 godina rada kao specijalist pedijatar u području dječje neurologije te nastavnik na Medicinskom fakultetu ( docent i profesor).

 Treći sastanak CNA EPNS bioje u rujnu 2001. Komentari  na zaključke sastanka te izvještaj o stanju u kojem se nalazi dječja neurologija u Hrvatskoj te uža specijalizacija iz dječje neurologije proslijeđeni su voditelju Edukacijskog programa EPNS prof. Brianu Nevilleu, te tajniku Colinu Kennedy tajniku  u siječnju 2002.

Brian Neville
European Pediatric Neurology Society
Chairman of Education and Training Committee
b.neville@ich.ucl.ac.uk

Colin Kennedy
Secretardy of the Committee
crk1@soton.ac.uk

Četvrti  sastanak EPNS CNA  bio je u Heidelbergu u   studenom 2002. Prema zaključcima sastanka potrebno je uskladiti program specijalizacije/subspecijalizacije dječje neurologije sa specijalizacijom iz pedijatrije- prema  programu  specijalizacije iz pedijatrije, a koju zastupa Confederation of European specialists in Pediatrics (CESP-u). Naime nakon  3 g speciajlizacije iz pedijatrije slijedi uža specijalizacija u  sveukupnom trajanju oko 6-6,5 godina. Uža specijalizacija iz dječje neurologije predstavlja  tercijarni nivo pedijatrijske edukacije.

Također je naglašeno u zaključcima da je dozvoljena značajna  fleksibilnost u određivanju trajanja i organizaciji  sub/uže specijalizacije iz dječje neurologije prema potrebama svake zemlje, ali uz uvjet da zadovolji slijedeže kriterije.
Program specijalizacije iz dječje neurologije (prema EPNS) sa pristupom  iz pedijatrije obuhvaća: 2 g pedijatrija s neonatologijom, 2 g opće i akutne pedijatrijske neurologije, 1 g habilitacija/neurorehabilitacija, te 6 mj neurologija za odrasle.
Program specijalizacije iz dječje neurologije (prema EPNS) sa pristupom  iz neurologije obuhvaća: 2 g specijalizacije neurologije, 2,5 g dječja neurologija, -9 mj habilitacija,
Svaki Centar za edukaciju mora ispunjavati  slijedeće kriterije koje čine obligatorni, subobligatorni  i poželjni moduli.

Postoje 4 obligatorna modula ( u trajanju)
akutna pedijatrijska neurologija (2 g) – intenzivno liječenje, neurokirurgija, radiologija, patologija i neurofiziologija, habilitacija/neurorazvojni poremećaji (1g),neurologija za odrasle (6 mj)
dječja psihijatrija (1 x tj/6 mj).  Svaki edukacijski centar mora obavezno raspolagati sa sva 4 modula

Postoji 10 subobligatornih modula :
Pedijatrijska neuroradiologija, pedijatrijska neurofiziologija, pedijatrijska neuropatologija, akademski i istraživački rad, integrirana –multidisciplinarna  skrb, etički principi, neurogenetika, neuroonkologija, neonatalna neurologija, organizacija rada.
Submoduli su organizirani u skladu sa ciljevima edukacijskog programa. Tutor procijenjuje da li su ciljevi postignuti

Postoji  9 poželjnih modula: Pedijatrijska neuroradiologija, Pedijatrijska neurofiziologija, Pedijatrijska neuropatologija, Neurogenetika, Pedijatrijske neurometaboličke bolesti, Pedijatrijska intenzivna njega
Neonatalna neurologija. Polaznik programa  sub/uže specijalizacije mora pohađati  najmanje 3 od 9  poželjnih modula.
Edukacijski centri se dijele prema kriterijima koje zadovoljavaju na  kompletne i parcijalne te na edukacijske jedinice. Potpuni centar mora raspolagati sa sva 4  obligatorna modula i najmanje 4 tzv poželjna modula  (“po izboru”) , uz to mora imati  2 tutora. Parcijalni centar raspolaže  s 3 obligatorna modula te jednim  tutorom. Edukacijska jedinica je specijalizirana  u jednom od obligatornih modula i ima kompetentnog nastavnika.
Tutor je nastavnik, sa kliničkim i istraživačkim iskustvom  Svaki se “centar”  može nadopunjavati sa drugim ustanovama.
Akreditaciju centara provodi EPNS na prijedlog Edukacijske komisije društva te  predstavnika  u CNA, a provjeru kvalitete centra provodi EPNS. Svaki edukacijski  centar ima voditelja centra.
Nacionalni koordinator za PN vodi bazu podataka o tutorima, polaznicima subspecijalizaciie i kordinira  rad edukacijskih centara. U skladu s odlukom edukacijske komisije EPNS ispit se provodi prema prema pravilnicima koji su na snazi u svakoj zemlji prema tome  to je u Hrvatskoj postojeći pravilnik Ministarstva zdravstva. Naime postoje veliki  logistički problemi u organizaciji međunardne ispitne komisije, a osim toga činjenično znanje je samo dio praktičnog znanja.

   Predstavnik Hrvatskog društva za dječju neurologiju u CNA EPNS
Doc.dr. Nina Barišić

U Zagrebu listopad 2003.